اسامي  معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت  كد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص و بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل  گزينش رشته‌هاي ذيربط و  تاريخ ، زمان و محل مصاحبه و برگزاري آزمون  عملي

اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص و بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي ذيربط و تاريخ ، زمان و محل مصاحبه و برگزاري آزمون عملي

اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص و بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي ذيربط و تاريخ ، زمان و محل مصاحبه و برگزاري آزمون عملي