ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 از روز پنج شنبه مورخ 1396/09/16 آغاز و در روز چهارشنبه مورخ 1396/09/22 پایان می پذیرد.