ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1396-09-14

ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 از روز پنج شنبه مورخ 1396/09/16 آغاز و در روز چهارشنبه مورخ 1396/09/22 پایان می پذیرد.

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397