دکتری تربیت بدنی

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه علوم انسانی

 

2115 - مدیریت ورزشی

2116- فیزیولوژی ورزشی

2117-آسیب شناسی ورزشی

2118 -رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

2119 -بیومکانیک ورزشی