دکتری حقوق

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه علوم انسانی

 

2154 - حقوق عمومی

2155 - حقوق جزا و جرم شناسی

2150 - حقوق بین الملل عمومی

2157 - حقوق خصوصی

2158 - حقوق نفت و گاز