دکتری مدیریت

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه علوم انسانی

 

2162 - مدیریت بازرگانی و راهبردی

2163 - مدیریت دولتی

2164 - مدیریت صنعتی

2165 - مدیریت رسانه و اطلاعات