گروه علوم انسانی

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
روش تحقیق

روش تحقیق

400,000 ریال

تفسیر

تفسیر

850,000 ریال

حدیث

حدیث

550,000 ریال

علوم قرآنی

علوم قرآنی

600,000 ریال

نظم فارسی

نظم فارسی

300,000 ریال

نثر فارسی

نثر فارسی

400,000 ریال

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

300,000 ریال

بخش عمومی

بخش عمومی

200,000 ریال

زبان شناسی

زبان شناسی

250,000 ریال

صرف و نحو

صرف و نحو

550,000 ریال

واژه شناسی

واژه شناسی

200,000 ریال

نقد ادبی

نقد ادبی

450,000 ریال

انواع ادبی

انواع ادبی

270,000 ریال

بازاریابی

بازاریابی

300,000 ریال

روش تحقیق

روش تحقیق

250,000 ریال

حسابرسی

حسابرسی

300,000 ریال

تافل گرامر

تافل گرامر

450,000 ریال

زبان فارسی

زبان فارسی

270,000 ریال