گروه کشاورزی

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
مکانیک خاک

مکانیک خاک

300,000 ریال

میوه کاری

میوه کاری

380,000 ریال

سبزی کاری

سبزی کاری

350,000 ریال

تغذیه دام

تغذیه دام

270,000 ریال

گل کاری

گل کاری

280,000 ریال

فیزیک خاک

فیزیک خاک

230,000 ریال

بیوشیمی

بیوشیمی

500,000 ریال

زراعت

زراعت

350,000 ریال

قند

قند

200,000 ریال

اکولوژی

اکولوژی

250,000 ریال

کنسرو

کنسرو

200,000 ریال

ژنتیک

ژنتیک

350,000 ریال

خاک شناسی

خاک شناسی

250,000 ریال

لبنیات

لبنیات

200,000 ریال

قارچ شناسی

قارچ شناسی

250,000 ریال

غلات

غلات

200,000 ریال

روغن

روغن

200,000 ریال