آمار توصیفی و استنباطی

شابک :

978-600-115-106-4

توضیحات :

کتاب شرح جامع آمار توصيفي و استنباطي